Udesk开发者中心

使用说明

欢迎使用Udesk API及 SDK,在使用之前,您需要拥有Udesk企业账户:注册账号

在使用的过程中,如果遇到问题,欢迎与我们取得联系:联系我们

Android、iOS IM SDK文档

[Android IM SDK 文档]

[iOS IM SDK 文档]

API文档

[工单API文档 ]

[呼叫中心API文档 ]

[通话组件文档 ]

[IM即时通讯API文档 ]

[客户中心文档 ]

[帮助中心文档 ]

第三方接入

[Udesk IM JavaScript插件文档]

[微信]

[微博]

APICloud

[首页]